• Vítáme vás v naší advokátní kanceláři

    JUDr. Zbyněk Kašpárek, LL.M., advokát

O NÁS

97%

úspěšnost

32 let

jsme tu pro Vás

6 312

spokojených klientů

Jsme rádi, že jste si zvolili právě naši advokátní kancelář k vyřešení Vaší záležitosti. Jsme zavedenou a úspěšnou advokátní kanceláří s dlouholetou tradicí a zkušenostmi.

Pobočky naší advokatní kanceláře působí v Praze, jihočeské Kaplici a v Plzni.

Advokátní kancelář Kašpárek byla založena v roce 1992 advokátem JUDr. Zdeňkem Kašpárkem, CSc. V tradici advokátní kanceláře pokračuje advokát JUDr. Zbyněk Kašpárek, LL.M.

Poskytujeme komplexní právní služby ve všech oblastech práva, včetně zastupování našich klientů před soudními, trestními, správními a rozhodčími orgány.

Naší zásadou je individuální přístup ke klientovi. Klienti naši advokátní kancelář oceňují především za profesionalitu, porozumění a srozumitelný výklad při volbě zvoleného postupu.

Cena za poskytnuté právní služby vychází z okolností konkrétního případu.

STYL NAŠÍ PRÁCE

PŘEVZETÍ VAŠEHO PŘÍPADU

Při převzetí Vašeho případu se na úvodní konzultaci v naší advokátní kanceláři seznámíme se všemi důležitými skutečnostmi a podklady týkající se Vašeho případu.

Pokud to Váš případ umožňuje, poskytneme Vám právní služby ihned při úvodní konzultaci. V opačném případě dojde k uzavření plné moci, abychom ihned mohli Vaši záležitost začít řešit.

Dodržování diskrétnosti a a advokátní mlčenlivosti je pro nás při poskytování právních služeb samozřejmostí.

PRÁVNÍ ROZBOR VAŠEHO PŘÍPADU

Váš případ podrobíme našemu kvalifikovanému a pečlivému právnímu rozboru, jehož výsledkem bude výběr toho nejefektivnějšího řešení.

V případě, že se s námi nedohodnete jinak, informujeme Vás emailem, popř. telefonicky o veškerých učiněných úkonech, které jsme ve Vaší věci vykonali.

O nařízených jednáních a jiných záležitostech spojených s Vaším případem jste informováni s dostatečným časovým předstihem, abychom se my i Vy mohli pečlivě připravit.

ÚSPĚŠNÉ VYŘEŠENÍ VAŠEHO PŘÍPADU

Na základě námi provedeného kvalifikovaného právního rozboru, resp. zvoleného řešení, postupujeme efektivně tak, aby Váš případ byl úspěšně a rychle vyřešen, a to k Vaší i naší plné spokojenosti.

Velmi nám záleží na tom, abychom Váš případ úspěšně vyřešili. Vaše spokojenost je pro nás prioritou.

Po ukončení Vašeho případu Vám vrátíme veškeré listiny a podklady, které jste nám poskytli, advokátní spis je poté archivován po zákonem stanovenou dobu v naší advokátní kanceláři.

NÁŠ TÝM

JUDr. Zbyněk Kašpárek, LL.M.

JUDr. Zbyněk Kašpárek, LL.M.

advokát, vedoucí Advokátní kanceláře Kašpárek

Jako advokát, zapsaný v České advokátní komoře, působí v advokacii více něž 10 let.
Ve své advokátní praxi navazuje na rodinnou advokátní tradici.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na které poté obhájil rigorozní práci z oboru právních dějin a získal titul doktora práv (JUDr.) Vzdělání v oboru si dále rozšířil na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni, kdy po obhájení disertační práce získal titul LL.M.

Ve své praxi se zaměřuje především na oblast občanského, rodinného, trestního a správního práva.

Klienty naší advokátní kanceláře zastupuje před soudy a dalšími orgány v občanskoprávním, rodinném, trestním a správním řízení.

Jako advokát je zapsán v seznamu obhájců a opatrovníků ustanovovaných soudy ex offo v trestních a civilních řízeních, a dále je veden v seznamu advokátů u Nejvyššího správního soudu České republiky pro zastupování účastníků v soudním řízení správním.

Věnuje se též přednáškové činnosti.

JUDr. Zdeněk Kašpárek, CSc.

JUDr. Zdeněk Kašpárek, CSc.

zakladatel Advokátní kanceláře Kašpárek

V advokacii působí více než 35 let a je zakladatelem úspěšné Advokátní kanceláře Kašpárek.

V roce 1975 absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně a získal titul JUDr., v roce 1978 získal titul CSc.

Zaměřuje se zejména na oblast obchodního, občanského, rodinného, pracovního a trestního práva a na problematiku mezinárodního práva v oblasti uznávání cizozemských rozhodnutí tuzemskými orgány.

Již od počátku založení advokátní kanceláře kvalifikovaně zastupuje klienty před soudy, správními, policejními a rozhodčími orgány, a to především v občanskoprávním, rodinném, trestním a správním řízení.

Je autorem mnoha odborných publikací, např. Jak uzavírat hospodářské smlouvy (VTS Zlín, 1975), Vzory smluv a komentáře k podnikání s přihlédnutím k zemědělské problematice I. a II. (ALVIS 1993), a dalších.

Hovoří plynně anglickým, německým a ruským jazykem.

JUDr. Jan Charuza

JUDr. Jan Charuza

advokát

V advokacii působí více než 30 let.

V roce 1975 absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně.

Zaměřuje se zejména na správní právo v oblasti stavebného řízení a správního soudnictví, dále na oblast katastrálního a pozemkového práva v souvislosti s jednáním před katastrálními úřady a jejich nadřízenými orgány.

V oblasti občanského práva se zaměřuje na problematiku bytových a nebytových jednotek v bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek a dále na zastupování při vymáhání pohledávek.

Bc. Jaroslav Fleiberk, LL.M., DBA

Bc. Jaroslav Fleiberk, LL.M., DBA

vedoucí pobočky Advokátní kanceláře Kašpárek v Kaplici

V rámci Advokátní kanceláře Kašpárek zajišťuje její činnost na pobočce v jihočeské Kaplici.

Zaměřuje se zejména na způsoby výkonu rozhodnutí v oblasti exekučního práva, dále na oblast trestního a rodinného práva a na výkup pozemků a nemovitostí.

Pavla Nohejlová

Pavla Nohejlová

advokátní praktikantka v Advokátní kanceláři Kašpárek

V Advokátní kanceláři Kašpárek působí od roku 2016 na pozici advokátní praktikantky.

Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

SPECIALIZUJEME SE HNED NA NĚKOLIK ODVĚTVÍ PRÁVA

obcanske_pravo

OBČANSKÉ PRÁVO

Na základě našich odborných znalostí a dlouhodobých zkušeností poskytujeme v oblasti občanského práva našim klientům komplexní právní služby, včetně zastupování před soudy všech stupňů.

Vypracujeme či revidujeme smlouvy všech typů i smlouvy tzv. na míru.

Připravíme žalobu či jiné podání k soudu, včetně ústavní stížnosti.

Vyřešíme spoluvlastnické vztahy při zrušení či vypořádání podílového spoluvlastnictví.

U nájemních vztahů připravíme výpověď či změnu nájmu.

Zajistíme řádný průběh nákupu, prodeje či darování nemovitostí, bytových jednotek a pozemků, včetně advokátní úschovy peněžních prostředků.

Zajistíme prodej či nákup nemovitostí bez nutnosti vyplácení vysokých provizí realitním kancelářím.

Vyřešíme reklamace a odpovědnosti za vady věci.

V exekučním řízení efektivně vymáháme pohledávky.

V dědickém řízení poskytujeme zastoupení před notářem a v soudních sporech mezi dědici. Sepíšeme závěť či listinu o vydědění.

Pro naše klienty nabízíme i správu majetku.

RODINNÉ PRÁVO

V oblasti rodinného práva poskytujeme našim klientům komplexní právní služby.

Připravíme návrh na rozvod manželství (tzv. nesporný a sporný rozvod), dohodu o vypořádání společného jmění manželů a dohodu o výživném pro nerozvedeného a rozvedeného manžela.

Naše klienty zastupujeme před soudy v řízeních o rozvod manželství, o vypořádání společného jmění manželů, o výživné, o určení či popření otcovství, v otázkách osvojení, opatrovnictví a poručnictví.

V oblasti úpravy poměrů k nezletilým dětem zaručujeme kvalifikované právní zastoupení v soudním řízení, včetně svěření dítěte do výchovy a péče, dále ve věcech zvýšení či snížení vyživovací povinnosti rodičů dítěte, včetně uplatnění práv v otázkách výživného neprovdané matce.

TRESTNÍ PRÁVO

V oblasti trestního práva poskytujeme našim klientům kvalifikovanou obhajobu ve všech stádiích trestního řízení, jak před policejními orgány, tak v hlavním líčení před soudy všech stupňů.

Odbornost a zkušenost naší advokátní kanceláře v této oblasti vyplývají i ze skutečnosti, že jsme soudy ustanovováni jako obhájci ex offo.

Jako zmocněnci poškozeného zajistíme poškozeným osobám, kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, řádné uplatnění nároku na náhradu způsobené škody a újmy.

Odsouzeným osobám vypracujeme návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a dále ve věcech podmíněného upuštění od výkonu trestu zákazu činnosti.

OBCHODNÍ PRÁVO

V oblasti obchodního práva poskytujeme našim klientům na základě dlouholetých zkušeností komplexní právní služby v oblasti obchodních závazkových vztahů, práva obchodních společností a družstev.

Vypracujeme a zkontrolujeme obchodní smlouvy, včetně uplatňování nároku na náhradu škody způsobené v obchodněprávních vztazích.

Při zakládání či změně obchodních společností a družstev připravíme veškeré podklady související se řízením před rejstříkovými soudy.

Provedeme transformaci bytových družstev, převody družstevních a obchodních podílů či akcií, vyřešíme případné vyloučení člena z bytového družstva

Pro e-shopy a další obchodníky vypracujeme obchodní podmínky přímo na míru.

PRACOVNÍ PRÁVO

V oblasti pracovního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní služby ve vztazích souvisejících se vznikem, změnou či zánikem pracovního poměru.

V pracovněprávních sporech zastupujeme zaměstnance i zaměstnavatele před soudy a správními orgány, včetně sporů souvisejících s nárokem na náhradu škody způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání.

Vypracujeme a zrevidujeme pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, výpověď z pracovního poměru či dohodu o ukončení pracovního poměru.

Pro zaměstnavatele zajišťujeme odborné školení v rámci pracovněprávních vztahů.

SPRÁVNÍ PRÁVO

V oblasti správního práva zastupujeme naše klienty ve správním řízení, zeména v řízení přestupkovém, stavebním, daňovém, důchodovém, v řízení ve věcech týkajících se katastru nemovitostí, v řízení před živnostenskými úřady, dále v řízeních o pobytu cizinců na území ČR a ve věcech azylu.

Ve věcech správních žalob zastupujeme naše klienty v řízení před správními soudy všech stupňů, včetně řízení před Nejvyšším správním soudem.

Vypracujeme návrhy na zahájení správního řízení, včetně opravných prostředků, jako je odvolání, rozklad, obnova řízení či návrh na přezkumné řízení.

Zajistíme ochranu před nečinností a nezákonnými zásahy správních orgánů do práv našich klientů.

 

spravni pravo

Naši advokátní kancelář můžete kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře nebo na níže uvedených telefonních číslech a emailech.

V případě, že zvolíte kontaktní formulář, stručně rozveďte, jaký druh právní služby požadujete. Poté Vás oslovíme a dohodneme s Vámi další postup.

© Copyright - Advokátní kancelář Kašpárek